منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله

Gleanings from the Writings of Baha'u'llah.

مجموعهٔ منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله که توسّط حضرت شوقی افندی گردآوری و به انگلیسی ترجمه گردیده و از جمله شامل منتخباتى از لوح ابن ذئب، كتاب ايقان، کتاب اقدس و سایر الواح است. اصل فارسی و عربی آنها در این کتاب به چاپ رسیده است.

Gleanings from the Writings of Baha'u'llah.

مجموعهٔ منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله که توسّط حضرت شوقی افندی گردآوری و به انگلیسی ترجمه گردیده و از جمله شامل منتخباتى از لوح ابن ذئب، كتاب ايقان، کتاب اقدس و سایر الواح است. اصل فارسی و عربی آنها در این کتاب به چاپ رسیده است.

Writings of Bahá'u'lláh
International Editions

Australian Editions
Writings of Bahá'u'lláh

Selections from the Writings

Life and Times of Bahá'u'lláh

Life and Times of Bahá'u'lláh
for Children