• لوح ابن ذئب

لوح ابن ذئب

Epistle to the Son of the Wolf.

لوحی خطاب به شیخ محمّد تقی نجفی، یکی از روحانیّون برجستهٔ مسلمان که به آزار و اذیّت بهائیان پرداخته بود. این لوح حدود سال ١٨٩١ در قصر بهجی در عکّا نازل شده است.

This product is not distributed by Baha’i Books Australia. Please check availability from our affiliate partner links below.

Product Details

Baha'u'llah

Baha'u'llah (selections)

Baha'i Administration
Compilations of the Writings

Baha'i Life
Compilations of the Writings

Discourses of Society
Compilations of the Writings

Teaching the Faith
Compilations of the Writings