منتخبات آيات از آثار حضرت نقطهٔ اولى

منتخبات آيات از آثار حضرت نقطهٔ اولى

Free downloads

Selections from the Writings of the Báb.

مجموعهٔ منتخباتی از کتب و توقیعات حضرت باب از جمله کتاب قیّوم ‌الأسماء (تفسیر سورهٔ یوسف)، کتاب بیان فارسی، دلائل سبعه، کتاب اسماء و آثار دیگر.

Digital Downloads

Free digital editions courtesy of the Bahá'í Reference Library.