• منتخبات آيات از آثار حضرت نقطهٔ اولى

منتخبات آيات از آثار حضرت نقطهٔ اولى

Selections from the Writings of the Báb.

مجموعهٔ منتخباتی از کتب و توقیعات حضرت باب از جمله کتاب قیّوم ‌الأسماء (تفسیر سورهٔ یوسف)، کتاب بیان فارسی، دلائل سبعه، کتاب اسماء و آثار دیگر.

Selections from the Writings of the Báb.

مجموعهٔ منتخباتی از کتب و توقیعات حضرت باب از جمله کتاب قیّوم ‌الأسماء (تفسیر سورهٔ یوسف)، کتاب بیان فارسی، دلائل سبعه، کتاب اسماء و آثار دیگر.

  • Contributors:: The Bab (Author)
  • Dimensions:
  • Language: Persian
  • SKU: BAB_SELEC-PER
Baha’i Services
$7.95 national postage
$14.95 express
Two-day dispatch
2-7 day delivery
  • Contributors:: The Bab (Author)
  • Dimensions:
  • Language: Persian
  • SKU: BAB_SELEC-PER