لوح دکتر فورل

Tablet to August Forel.

لوح حضرت عبدالبهاء خطاب به روانشناس سویسی پروفسور آگوست فورل که در سال ۱۹۲۱ در جواب نامهٔ او نوشته شده است.

Tablet to August Forel.

لوح حضرت عبدالبهاء خطاب به روانشناس سویسی پروفسور آگوست فورل که در سال ۱۹۲۱ در جواب نامهٔ او نوشته شده است.

  • Contributors:: Abdu'l-Baha (Author)
  • Dimensions:
  • Language: Persian
  • Digital Source: Bahá'í Reference Library
  • SKU: ABDUL_FOREL-PER
$7.95 national postage
5-9 business days
Two-day dispatch
  • Contributors:: Abdu'l-Baha (Author)
  • Dimensions:
  • Language: Persian
  • Digital Source: Bahá'í Reference Library
  • SKU: ABDUL_FOREL-PER