• الواح نقشۀ ملکوتی

الواح نقشۀ ملکوتی

Tablets of the Divine Plan.

چهارده لوح از حضرت عبدالبهاء خطاب به جامعۀ بهائی امریکای شمالی هم بصورت جمعی و هم بصورت منطقه‌ای خطاب به کانادا، شمال شرق، جنوب، مرکز و غرب امریکا. هشت لوح اوّل بین ٢٦ مارس و ٢٢ آوریل ١٩١٦ و بقیه بین ٢ فوریه و ٨ مارس ١٩١٧ صادر شده است.

This product is not distributed by Baha’i Books Australia. Please check availability from our affiliate partner links below.

Product Details

  • الواح نقشۀ ملکوتی
  This product is not distributed by Baha’i Books Australia. Please check availability from our affiliate partner links below.

  الواح نقشۀ ملکوتی

  Tablets of the Divine Plan.

  چهارده لوح از حضرت عبدالبهاء خطاب به جامعۀ بهائی امریکای شمالی هم بصورت جمعی و هم بصورت منطقه‌ای خطاب به کانادا، شمال شرق، جنوب، مرکز و غرب امریکا. هشت لوح اوّل بین ٢٦ مارس و ٢٢ آوریل ١٩١٦ و بقیه بین ٢ فوریه و ٨ مارس ١٩١٧ صادر شده است.

  Product Details