الواح نقشۀ ملکوتی

Tablets of the Divine Plan.

چهارده لوح از حضرت عبدالبهاء خطاب به جامعۀ بهائی امریکای شمالی هم بصورت جمعی و هم بصورت منطقه

Tablets of the Divine Plan.

چهارده لوح از حضرت عبدالبهاء خطاب به جامعۀ بهائی امریکای شمالی هم بصورت جمعی و هم بصورت منطقه

  • Contributors:: Abdu'l-Baha (Author)
  • Dimensions:
  • Language: Persian
  • Digital Source: Bahá'í Reference Library
  • SKU: ABDUL_PLAN-PER
$7.95 national postage
5-9 business days
Two-day dispatch
  • Contributors:: Abdu'l-Baha (Author)
  • Dimensions:
  • Language: Persian
  • Digital Source: Bahá'í Reference Library
  • SKU: ABDUL_PLAN-PER