الواح وصاياى مبارکهٔ حضرت عبدالبهاء

Will and Testament of 'Abdu'l-Baha.

سندی در سه قسمت که بین ۱۹۰۱ و ۱۹۰۸ نوشته شده و روز ٣ ژانویه ١٩٢٢ در ارض اقدس رسماً قرائت گردید.

Will and Testament of 'Abdu'l-Baha.

سندی در سه قسمت که بین ۱۹۰۱ و ۱۹۰۸ نوشته شده و روز ٣ ژانویه ١٩٢٢ در ارض اقدس رسماً قرائت گردید.

  • Contributors:: Abdu'l-Baha (Author)
  • Dimensions:
  • Language: Persian
  • Digital Source: Bahá'í Reference Library
  • SKU: ABDUL_WILL-PER
$7.95 national postage
5-9 business days
Two-day dispatch
  • Contributors:: Abdu'l-Baha (Author)
  • Dimensions:
  • Language: Persian
  • Digital Source: Bahá'í Reference Library
  • SKU: ABDUL_WILL-PER