• کتاب اقدس

کتاب اقدس

Kitab-i-Aqdas.

کتاب احکام حضرت بهاءالله که به زبان عربی است. حدود سال ١٨٧٣ هنگامی که هنوز در شهر عکّا مسجون بودند نازل گشت. تعدادی از الواح مهمۀ بعد از نزول کتاب اقدس و پاسخهای حضرت بهاءالله به سؤالات مطرح شده از جانب کاتب ایشان متمّم این کتاب می‌باشد. اوّلین ترجمهٔ رسمی کتاب اقدس به زبان انگلیسی همراه با یادداشتها و سؤال و جواب و الواح دیگر در سال ۱۹۹۲ به طبع رسید.

This product is not distributed by Baha’i Books Australia. Please check availability from our affiliate partner links below.

Product Details

Baha'u'llah

Baha'u'llah (selections)

Baha'i Administration
Compilations of the Writings

Baha'i Life
Compilations of the Writings

Discourses of Society
Compilations of the Writings

Teaching the Faith
Compilations of the Writings