• مقاله شخصى سياح

مقاله شخصى سياح

Traveller's Narrative.

روایتی تاریخی بقلم حضرت عبدالبهاء که حدود سال ۱۸۸۶ نوشته شده و اوّل‌بار بدون ذکر نام نویسنده در سال ۱۸۹۰ به طبع رسیده است. ترجمهٔ انگلیسی آن توسّط پروفسور ادوارد براون تهیّه و در سال ۱۸۹۱ به وسیلهٔ دانشگاه کمبریج طبع گردید.

This product is not distributed by Baha’i Books Australia. Please check availability from our affiliate partner links below.

Product Details

  • مقاله شخصى سياح
  This product is not distributed by Baha’i Books Australia. Please check availability from our affiliate partner links below.

  مقاله شخصى سياح

  Traveller's Narrative.

  روایتی تاریخی بقلم حضرت عبدالبهاء که حدود سال ۱۸۸۶ نوشته شده و اوّل‌بار بدون ذکر نام نویسنده در سال ۱۸۹۰ به طبع رسیده است. ترجمهٔ انگلیسی آن توسّط پروفسور ادوارد براون تهیّه و در سال ۱۸۹۱ به وسیلهٔ دانشگاه کمبریج طبع گردید.

  Product Details